Voorwaarden samensex.nl       


1. GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN
Deze website wordt je aangeboden onder voorbehoud van je onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen opgenomen in onze wettelijke en contractuele bepalingen. Je gebruik van deze website komt overeen met je aanvaarding van de voornoemde voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen.

2. GEBRUIK BEPERKT TOT PERSOONLIJKE EN SEMI-COMMERCIňLE DOELEINDEN
Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke doch tot op zekere hoogte commerciŽle maar niet-politieke doeleinden. Je bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiŽren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creŽren.

3. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het gemak aan je geboden. Samensex.nl oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat samensex.nl de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen samensex.nl en de uitbaters van deze sites van derden.

4. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK
Je mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat je samensex.nl garandeert dat je deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door dit document, wet of door de "wettelijke bepalingen" toepasselijk op- en van samensex.nl.

5. GEBRUIK CONTACTMOGELIJKHEDEN
Als deze website contactmogelijkheden, informatiegroepen, forums, chatboxen, berichten- of communicatiesystemen bevat zoals bv e-mail, sms (samengebracht onder de benaming "contactmogelijkheden"), verbindt je jezelf ertoe deze contactmogelijkheden uitsluitend te gebruiken om berichten en informatie te versturen en ontvangen die eigen zijn aan de contactmogelijkheid in kwestie of ermee verband houdend. Bij wijze van voorbeeld, en zonder dat dit beperkend is, verbindt je jezelf ertoe, bij het gebruik van een contactmogelijkheid:

* geen ongevraagde berichten te versturen.
* niemand te beledigen, te misbruiken, te achtervolgen, op te jagen of te bedreigen, noch op een andere manier de rechten van anderen te schenden (in het bijzonder de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privacy).
* geen enkel onderwerp of element, geen enkele naam of informatie te publiceren, in te zenden, te uploaden naar een server, te verdelen of te verspreiden, dat of die niet gepast is, beledigend is jegens religieuze of ethische overtuigingen, lasterlijk is, obsceen is, onzedig is, ongeoorloofd is of om het even welk recht schendt, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten.
* geen bestanden te uploaden naar een server die software of andere elementen bevatten die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht (of door de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privť-leven), tenzij je zelf houder bent van de voornoemde rechten, je er een wettelijke controle over uitoefent, of je alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
* geen bestanden die virussen bevatten, corrupte bestanden of om het even welke andere gelijkaardige software of programma's die in staat zijn de werking van een andere computer te schaden, te uploaden naar een server.
* geen goederen, diensten of andere elementen die beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht, met commerciŽle doeleinden te promoten of te koop aan te bieden.
* geen studies, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven te voeren of te versturen.
* geen bestand te downloaden dat werd verstuurd door een gebruiker van een andere Contactgroep wanneer je weet (of zou moeten weten) dat deze verdeling illegaal is.
* geen vermelding met betrekking tot de auteur, geen wettelijke vermelding, noch enige andere vermelding van eigendomsrechten of met betrekking tot de oorsprong of de bron van de software of van ieder ander element in een bestand dat wordt geupload naar een server, te vervalsen of te verwijderen.
* het gebruik van de contactmogelijkheden door om het even welke andere gebruiker niet te beperken of te verhinderen.
* de Netiquette te respecteren.


Samensex.nl behoudt zich het recht voor je op ieder ogenblik de toegang te ontzeggen tot een van deze discussiegroepenpen of alle discussiegroepen, zonder kennisgeving en om gelijk welke reden. samensex.nl is er niet toe gehouden de contactmogelijkheden te bewaken. Samensex.nl behoudt zich echter het recht voor om, op ieder ogenblik en eenzijdig, het geheel of een deel van documenten of informatie te redigeren, te weigeren deze te posten, of te wissen. Bovendien behoudt samensex.nl zich het recht voor om het even welke informatie te verspreiden om te voldoen aan iedere geldende wet of reglementering, om gevolg te geven aan een rechterlijk of administratief bevel of om haar wettelijke en contractuele bepalingen te doen naleven.

Je erkent dat alle discussiegroepenpen bestaan uit openbare berichten, en niet uit privť-berichten. Bijgevolg kunnen jouw berichten gelezen worden door anderen, zonder dat je daarvan op de hoogte gebracht wordt. Wees altijd zeer voorzichtig wanneer je in aan contacten, om het even welke persoonlijke identificatie-informatie meedeelt met betrekking tot jezelf of jouw familie. samensex.nl oefent geen enkele controle uit of geeft geen enkele goedkeuring aan de inhoud, de berichten of de informatie die worden aangetroffen in een contactgroep, en bijgevolg wijst samensex.nl specifiek ieder aansprakelijkheid af voor wat betreft de contactopties, evenals iedere rechtsvordering die het gevolg is van jouw deelname aan een contact(groep). De verantwoordelijken van de contacten(-en groepen) zijn, evenals de gastheren, geen door samensex.nl gemachtigde woordvoerders, en hun standpunten weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze die van samensex.nl.

Door berichten in te zenden, door bestanden te uploaden naar een server, door gegevens in te voeren, of door om het even welke andere vorm van communicatie te beginnen via deze website, geef je samensex.nl de toelating om:

* deze communicatie te controleren, te wijzigen, te kopiŽren, te verdelen, te verzenden, openbaar te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan in onderlicentie, over te dragen of te verkopen, of afgeleide werken ervan te creŽren. * het onbeperkte recht om het even welk van de voornoemde afgestane rechten uit te oefenen, af te staan in onderlicentie aan derden.

De voornoemde rechten omvatten het recht om, in om het even welk land, om het even welk eigendomsrecht op deze communicatie uit te oefenen, in het bijzonder met inbegrip van de rechten die deel uitmaken van het auteursrecht, van het merkenrecht of van het patentenrecht.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. samensex.nl en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele beslissing van persoonlijke, medische, juridische of financiŽle aard op basis van advies dat werd ontvangen via deze website. Gelieve een bevoegde professional te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat is aangepast aan jouw situatie.

Samensex.nl en/of leveranciers leggen geen enkele verklaring af met betrekking tot het gepaste, betrouwbare, geschikte en exacte karakter, ongeacht het voorziene gebruik, van de informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen die deze website bevat. Al deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen worden verstrekt "zonder meer", zonder garantie van om het even welke aard. samensex.nl en/of leveranciers sluiten hierbij iedere garantie uit met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, in het bijzonder iedere impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en echtheid.

Samensex.nl en/of leveranciers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, weze ze materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als samensex.nl of een van zijn leveranciers werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op jou van toepassing is. Als je niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als je het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat je enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

7. DISCUSSIEFORUMS
Samensex.nl kan je vragen om telkens jouw naam en e-mailadres op te geven. Zij die reageren aanvaarden dat samensex.nl het e-mail adres publiceert. samensex.nl kan echter in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden gebeurlijk zouden maken van jouw e-mailadres. Om te vermijden dat anonieme reacties zouden worden gepubliceerd, worden de e-mailadressen van de deelnemers voor zover als mogelijk wel gecontroleerd.

Samensex.nl behoudt zich het recht voor reacties te weigeren die in strijd zijn met de wet of die oproepen tot haat, deel uitmaken van een lastercampagne, beledigende taal bevatten,...

8. CONTACT
Voor iedere vraag of ieder probleem betreffende deze website, gelieve contact op te nemen met info@samensex.nl.

9. BEPERKING VAN DE TOEGANG
Samensex.nl behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, en van de gelinkte 'samensex.nl-sites' eenzijdig en zonder kennisgeving.

10. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Samensex.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website je wordt aangeboden, te wijzigen. Je hebt daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de "wettelijke" bepalingen na te lezen.

11. ALGEMENE BEPALINGEN
De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van BelgiŽ. Je erkent hierbij dat ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of van ťťn van de gelinkte websites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (BelgiŽ). samensex.nl behoudt zich evenwel het recht voor om zich naar een andere bevoegde rechtbank te wenden indien ze dit wenst. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. Je erkent dat de onderhavige overeenkomst en dat het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben een joint venture, een handelsvereniging bij wijze van deelneming, een relatie van werkgever-werknemer, van volmacht of van enig ander soort samenwerkingsverband te creŽren tussen jou en samensex.nl. De uitvoering van deze overeenkomst door samensex.nl is onderworpen aan de huidige reglementeringen en juridische procedures, en geen enkel element van de onderhavige overeenkomst kan samensex.nl verhinderen zich te houden aan administratieve en rechterlijke bevelen, evenals eisen tot toepassing van de wet in verband met je gebruik van deze website of de informatie verstrekt aan samensex.nl (of verzameld door samensex.nl) met betrekking tot dit gebruik. Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden. De onderhavige overeenkomst geeft de volledigheid weer van de overeenkomsten tussen de gebruiker en samensex.nl met betrekking tot deze website, en annuleert en vervangt alle vroegere of gelijktijdige communicaties en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of gesproken vorm, tussen de gebruiker en samensex.nl, betreffende deze website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciŽle registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. De namen van vennootschappen, van personen en/of de gegevens vermeld in dit document zijn fictief en zijn niet bedoeld als verwijzing naar echte vennootschappen, producten, personen en gebeurtenissen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

12. Opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken
Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van samensex.nl en/of van zijn leveranciers (zoals auteursrechten, merken en modellen,Ö) en door de gerelateerde rechten (zoals het recht op databases,Ö) Copyright © 2008 samensex.nl en/of zijn leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

Samensex.nl en andere namen van samensex.nl-producten en/of -diensten waarnaar hierbij verwezen wordt, zijn ofwel handelsmerken, ofwel gedeponeerde handelsmerken van samensex.nl. Andere namen van producten of vennootschappen die hier vermeld worden kunnen de handelsmerken vormen van hun respectievelijke eigenaars.Inloggen | webmasters linkruil | contact | privacybeleid
© 2008 samensex.nl